vilkår for anvendelse

ikrafttrædelsesdato: 1. april, 2017

vilkår for anvendelse af wagamamas website

adgang til og brug af dette website stilles til rådighed i henhold til følgende regler og vilkår.

1 accept

https://www.wagamama.dk ("websitet") er et website drevet af tivoli a/s ("wagamama"). wagamama er en [limited liability company] baseret i danmark.

ved at besøge og bruge websitet giver du uden begrænsning eller forbehold dit samtykke til at være underlagt disse regler og vilkår for brug (“vilkårene for anvendelse”) og den fortroligheds- &cookiepolitik, der er relevant for dig (“privatlivspolitikken”) inkorporeret heri ved henvisning.

wagamama forbeholder sig retten til på ethvert givent tidspunkt at ændre eller revidere vilkårene for anvendelse. ved at vende tilbage til og anvende websitet giver du dit samtykke til at være underlagt enhver tilpasning og/eller ændring samt at overholde alle gældende love og regler. vi anbefaler, at brugere af websitet jævnligt gennemgår den nyeste version af vilkår for anvendelse.

vi garanterer ikke, at websitet eller indholdet heraf (som beskrevet i detaljer herunder) altid vil være tilgængeligt og fri for afbrydelser. vi kan uden forudgående varsel lukke siden ned midlertidigt, trække siden tilbage, indstille eller ændre alle eller nogle dele af websitet. vi er ikke erstatningspligtige over for dig som følge af, at websitet på noget tidspunkt eller i nogen given periode er utilgængeligt. du er ansvarlig for at foretage de nødvendige foranstaltninger for, at du kan få adgang til websitet. du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der tilgår websitet via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse vilkår for anvendelse samt andre aktuelle regler og vilkår, og at disse bliver overholdt.

det materiale, der stilles til rådighed på websitet, er beskyttet af den relevante lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslovgivningen i england og internationale traktater.

2 personoplysninger

de personoplysninger, du overgiver til wagamama, og som indsamles fra dig, er underlagt den aktuelle privatlivspolitik. i det omfang, der er uoverensstemmelser imellem disse vilkår for anvendelse og den aktuelle privatlivspolitik, skal privatlivspolitikken være gældende. du er ansvarlig for at levere oplysninger, der er nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende.

hvis du giver os oplysninger, der ikke er nøjagtige, aktuelle eller fyldestgørende, eller hvis wagamama har grund til at tro, at de oplysninger, du har givet os, ikke er præcise, aktuelle eller fyldestgørende, har wagamama ret til at udelukke dig fra alle former for fremtidig anvendelse af websitet.

3 restriktioner for anvendelse

indholdet på websitet, såsom tekst, grafik, billeder, videoer, fotografier, illustrationer, varemærker, varebetegnelser, servicemærker, logoer, oplysninger indhentet fra wagamamas licensgivere og andet materiale (“indholdet”) er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder under både engelsk og udenlandsk lovgivning. ejerskab af indholdet – med andre ord, ejerskab af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i et sådant indhold – forbliver hos wagamama eller vores licensgivere. alle rettigheder, der ikke specifikt overdrages heri, er forbeholdt wagamama og dennes licensgivere. hvis du overtræder nogen af disse vilkår for anvendelse, ophører din tilladelse til anvendelse af indholdet automatisk, og du skal øjeblikkeligt destruere alle eventuelle kopier, du måtte have fremstillet af nogen del(e) af indholdet.

enhver anvendelse af indholdet, der ikke udtrykkeligt er givet tilladelse til via disse vilkår for anvendelse, skal som et brud på disse vilkår for anvendelse og kan være i strid med lovgivningen vedrørende ophavsret, varemærker samt andre dele af lovgivningen.

undtagen som specifikt defineret heri må du ikke uden wagamamas skriftlige tilladelse “spejle” noget indhold på websitet eller nogen anden server, og du giver dit samtykke til ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller på nogen måde udnytte nogen del af websitet eller indholdet til kommercielle formål, medmindre du har specifik og skriftlig tilladelse til dette fra wagamama. du må ikke anvende websitet til noget ulovligt formål eller til formål, der er forbudt i henhold til disse vilkår for anvendelse, herunder til at bagtale, chikanere, stalke, true, misbruge eller på anden måde krænke nogen tredjeparts rettigheder som defineret i den relevante lovgivning.

wagamama giver dig tilladelse til at se og downloade en enkelt kopi af websitet og indholdet. du giver dit samtykke til, at du ikke vil fjerne eller ændre nogen anerkendelser, kildeangivelser eller bekendtgørelser på websitet eller i indholdet. hvor dette er aktuelt, skal du inkludere følgende copyrightanmærkning: “copyright © 2017, wagamama limited. alle rettigheder forbeholdt”.

du må ikke anvende websitet på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller svække websitet, eller gribe ind i nogen anden parts brug og fornøjelse af websitet. du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til websitet via hacking, password mining eller på anden måde.

wagamama forbeholder sig retten til efter eget skøn at afbryde din adgang til websitet, eller nogen del af dette til enhver tid, hvis der er en forsvarlig grund hertil, uden forudgående varsel eller varsel overhovedet.

4 indsendelse af ideer

wagamama accepterer ikke indsendelser af nogen art via websitet (fx materiale, ideer, forslag, know-how eller koncepter ud over dem, der specifikt efterspørges via tilladt brug af websitet) eller på anden vis. alle indsendelser ud over dem, der specifikt efterspørges via tilladt brug af websitet, kan blive slettet ulæst eller destrueret efter wagamamas skøn. du giver hermed wagamama en uigenkaldelig, stedsevarende, royalty-fri tilladelse (herunder retten til at udstede underlicens til tredjeparter) til at udøve de intellektuelle ejendomsrettigheder over enhver indsendelse foretaget af dig eller på dine vegne i forbindelse med websitet ("tilladte indsendelser"). du står inde for og garanterer, at wagamamas eller dennes licenstageres anvendelse af de tilladte indsendelser ikke vil krænke nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder.

5 hyperlinks fra websitet

websitet kan indeholde hyperlinks til andre websites og websider (“tredjeparts-sider”) samt tekst, grafik, videoer, billeder, musik, lyde og oplysninger, der tilhører eller hidrører fra andre tredjeparter (under ét “tredjeparts-applikationer”). wagamama undersøger, overvåger eller gennemser ikke nogen tredjeparts-sider eller tredjeparts-applikationer for at sikre deres nøjagtighed, fuldstændighed eller sømmelighed.

wagamama er ikke ansvarlig for de tredjeparts-sider eller nogen tredjeparts-applikationer, der tilgås via websitet. inkluderingen af eventuelle hyperlinks til nogen tredjeparts-sider eller tredjeparts-applikationer på websitet indikerer ikke wagamamas godkendelse af eller støtte til samme. hvis du vælger at forlade websitet for at tilgå nogen tredjeparts-sider eller nogen tredjeparts-applikationer, vil dette være for egen risiko.

6 ingen afhængighed af oplysninger

materialet og indholdet på websitet stilles udelukkende til rådighed med henblik på generel oplysning. det er ikke ment som nogen form for råd, som du skal støtte dig op ad. du skal opsøge professionel eller specialistrådgivning, inden du foretager eller afstår fra at foretage nogen handling på basis af indholdet på websitet.

selvom wagamama gør sig rimelig umage med at opdatere oplysningerne på websitet, hverken fremstiller eller garanterer wagamama på nogen måde, hverken udtrykkeligt eller underforstået, at oplysningerne og/eller indholdet på websitet er nøjagtig(e), fyldestgørende eller up to date.

7 wagamamas og dennes licensgiveres og partneres erstatningsansvar

brugen af websitet og/eller indholdet sker for din egen risiko. websitets indhold kan omfatte tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl.

wagamama kan når som helst opdatere websitet og/eller ændre indholdet. bemærk dog, at enhver del af indholdet til enhver tid kan være uaktuel, og wagamama har ingen forpligtelse til at opdatere det. wagamama garanterer ikke, at websitet eller noget af indholdet herpå vil være fri for fejl eller udeladelser.

med forbehold af gældende lovgivning vil wagamama ikke være erstatningsansvarlig over for dig for noget tab eller nogen skade, hvad enten der er tale om kontraktslige forhold, skadevoldende handlinger (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemte forpligtelser eller andet, selv hvis forholdet er forudsigeligt, opstår under eller i forbindelse med brug eller manglende adgang eller evne til brug af websitet, eller brug af eller forladelse på noget indhold vist på websitet.

wagamama er ikke erstatningsansvarlig for noget tab eller nogen skade forårsaget af nogen virus, noget distribueret denial of service-angreb eller noget andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, dine data eller andet ophavsretligt beskyttet materiale som følge af din brug af websitet eller som følge af, at du har downloadet noget indhold herfra eller fra noget website, der er linket hertil.

undtagen hvor dette er udtrykkeligt tilladt heri, giver du dit samtykke til ikke at anvende websitet til noget kommercielt eller forretningsmæssigt formål, og med forbehold af gældende lovgivning er wagamama ikke erstatningsansvarlig over for dig for noget tab af fortjeneste, tab af omsætning, driftstab, eller tab af nogen forretningsmulighed, der opstår som følge af eller i relation til din brug af websitet eller websitets ydelse.

i det omfang, det er tilladt i henhold til den aktuelle lovgivning, ser wagamama bort fra alle betingelser, garantier, repræsentationer eller andre vilkår, der måtte angå websitet eller noget indhold derpå, hvad enten disse er udtrykkelige eller underforståede.

intet i disse vilkår for anvendelse udelukker eller begrænser wagamamas erstatningsansvar ved død eller personskade opstået på baggrund af uagtsomhed eller svig eller svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger, eller noget andet erstatningsansvar, der ikke kan ses bort fra eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

8 skadeserstatning

du vil være ansvarlig for og vil være erstatningsansvarlig over for os og skal yde os skadeserstatning som følge af noget tab eller nogen skade, som wagamama måtte lide som følge af din brug af websitet eller indholdet ud over det, disse vilkår for anvendelse tillader.

du giver dit samtykke til at yde os fuld skadeserstatning i forhold til nogen erstatningsforpligtelser over for tredjepart, samt nogen krav, omkostninger, tab eller skader hos tredjepart opstået som følge af noget brud begået af dig på disse vilkår for anvendelse.

9 generelt

de følgende bestemmelser skal overleve udløbet eller ophævelsen af disse vilkår for anvendelse af enhver årsag: restriktioner for anvendelse, indsendelse af ideer, ingen afhængighed af oplysninger, wagamamas og dennes licensgiveres og partneres erstatningsansvar, skadeserstatning, relevant lovgivning, frafaldelse og individualitet, varemærker, virusser og komplet aftale.

10 relevant lovgivning

med forbehold af bestemmelserne i den relevante lovgivning fastlægges disse vilkår for anvendelse i overensstemmelse med lovgivningen i england uden hensyntagen til dennes lovvalgsbestemmelser. du og wagamama giver hermed jeres udtrykkelige samtykke og underordner jer engelsk rets enekompetence for pådømmelsen eller placeringen af noget krav, nogen handling eller nogen tvist, der måtte opstå på baggrund af disse vilkår for anvendelse.

11 frafaldelse og individualitet

hvis nogen kompetent retsinstans finder nogen bestemmelse i disse vilkår for anvendelse ugyldig, skal ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse vilkår for anvendelse, der skal forblive fuldt gyldige. ingen frafaldelse af nogen af disse vilkår for anvendelse skal anses for en yderligere eller fortsat frafaldelse af noget sådant vilkår eller nogen sådan betingelse eller andre vilkår og betingelser.

12 varemærker

uautoriseret brug af noget wagamama-varemærke, servicemærke eller logo er forbudt og kan være en overtrædelse af varemærkeretten.

13 virusser

vi garanterer ikke, at websitet er sikkert og fri for softwarefejl og virusser.

du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, dine computerprogrammer og din platform med henblik på at tilgå websitet. du bør anvende din egen virusbeskyttelsessoftware.

du må ikke misbruge websitet ved bevidst at introducere virusser, trojanske heste, orme, 'logiske bomber' eller andet materiale, der er beregnet til at forvolde skade eller til at skade teknologi. du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til websitet, den server, websitet er lagret på, eller nogen server, computer eller database forbundet med websitet. du må ikke angribe websitet via et denial of service-angreb eller et distribueret denial of service-angreb. ved at bryde denne bestemmelse kan du i visse tilfælde gøre dig skyldig i en strafbar handling i henhold til gældende lovgivning. wagamama vil rapportere alle sådanne brud til de relevante retshåndhævende myndigheder og vil samarbejde med disse myndigheder ved at røbe din identitet til dem. i tilfælde af et sådant brud vil din ret til at anvende websitet øjeblikkeligt ophøre.

14 komplet aftale

undtagen hvor dette er udtrykkeligt angivet i en særlig bemærkning eller ansvarsfraskrivelse opslået af eller på vegne af wagamama på websitet, udgør disse vilkår for anvendelse inklusive den relevante wagamama privatlivspolitik hele aftalen mellem dig og wagamama, hvad angår brugen af websitet og indholdet.

15 kontakt os

for at kontakte os skal du sende en e-mail på waga_tivoli@tivoli.dk