privacy policy

privacy & cookies policy

ikrafttrædelsesdato: 1. april, 2017

tivoli a/s (“vi” og ”os”), der handler under navnet "wagamama" er dedikeret til at beskytte dit privatliv.

denne bemærkning skal læses i forbindelse med vores websites vilkår for anvendelse på www.wagamama.dk (“websitet”), som den er en del af (“vilkårene”).

denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi anvender de oplysninger, vi indsamler om dig, hvordan du kan lade os vide, hvis du ønsker at begrænse brugen af disse oplysninger, samt de procedurer, vi har etableret for at beskytte dit privatliv.

ved at anvende dette website eller overgive personlige oplysninger til os via eller i forbindelse med dette website, giver du samtidig dit samtykke til vores indsamling, brug og offentliggørelse af dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik. hvis du ikke er enig i denne privatlivspolitik, må du ikke anvende dette website eller indsende oplysninger til os via eller i forbindelse med dette website.1 de oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi anvender dem

når du anvender websitet, kan du evt. give, og vi kan evt. indsamle, oplysninger relateret til dig, herunder dine personoplysninger.

du kan give os dine oplysninger på flere forskellige måder, herunder:

ved at udfylde formularer på websitet (såsom "kontakt os"-formularer);
ved at kommunikere med os via e-mail, telefon eller på anden måde;
ved at abonnere på e-mail-opdateringer, nyhedsbreve og andre abonnementer og funktioner, der til enhver tid måtte gøres tilgængelige på websitet;
ved at anvende vores wi-fi i en af vores restauranter;
ved at rapportere et problem eller anmode om support til websitet;
ved at kommunikere med os via tredjeparters sociale medier (fx twitter, facebook, instagram); og
ved at deltage i vores konkurrencer, kampagner, lodtrækninger og kundeundersøgelser på websitet.
de oplysninger, du giver os, kan inkludere dit navn, din postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, dit kreditkort- eller debitkortnummer og udløbsdato, fødselsdato, oplysninger om dine konti på sociale medier (såsom facebook og twitter) og alle andre oplysninger, du afgiver ved tilmelding, ved afgivelsen af en ordre og via andre kanaler på websitet i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for at levere de ydelser, vi har gjort tilgængelige for dig via vores website.for hvert af dine besøg på vores website kan vi automatisk indsamle følgende oplysninger:

tekniske oplysninger, herunder ip-adresse, log in-oplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser plugin-typer og -versioner, operativsystem, platform, enhedstype, hardware-model, mac-adresse, entydige enheds-id'er og oplysninger om mobile netværk;
oplysninger vedrørende dit besøg, herunder den fulde url-websidenavigation til, igennem og fra vores website (herunder dato og tid);
oplysninger om dit netværk, såsom oplysninger om enheder, knudepunkter, konfigurationer, forbindelseshastigheder samt netværks- og programydelse og lokaliseringsoplysninger fra wi-fi-adgangspunkter;
sider, du har set eller søgt efter; sideresponstider, downloadfejl, længden af besøg på visse sider, oplysninger om sideinteraktion (såsom scrolling, klik og punkter, du har holdt musen over) samt metoder anvendt til at browse væk fra siden.


vi behandler disse oplysninger med henblik på:

at håndtere dine forespørgsler og anmodninger;
at levere og skræddersy vores service til dig;
at informere dig om ændringer i vores service;
udarbejdelse af din medlemskabs-/loyalitetsprogramprofil;
behandling af din betaling;
kriminalitetsforebyggelse og retsforfølgelse af lovovertrædere;
at sørge for, at websitet er et sikkert sted at færdes, samt at beskytte dine oplysninger;
at vedligeholde oplysninger som et referenceredskab eller en generel ressource (til analyse og forskning);
at levere reservations- eller bookingtjenester;
at indsamle oplysninger til brug ved statistisk analyse og trendanalyse;
forskning og analyse på aggregeret og/eller anonym basis;
håndtering af vores lodtrækninger og konkurrencer (som vil være underlagt særlige vilkår og betingelser);
at imødekomme juridiske, lovgivningsmæssige og overholdelseskrav;
at levere medlemstilbud til dig samt oplysninger om produkter/ydelser, der kan have interesse for dig; og
gennemføre markedsundersøgelseskampagner.


vi indsamler også disse oplysninger og statistikker med henblik på at overvåge brugen af websitet og kan i nogle tilfælde dele sådanne aggregerede oplysninger med tredjeparter. disse statistikker vil ikke omfatte oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig.

hvis du vælger at slå beskeder op i vores forum, på vores sider på sociale medier (herunder facebook, twitter, youtube og instagram) eller andre nyhedsflader, vil vi indsamle de oplysninger, du giver os. vi bevarer disse oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, samt efter behov til at løse stridsspørgsmål, yde kundesupport og løse problemer, for så vidt dette er tilladt i henhold til lovgivningen.

vi kan i nogle tilfælde kombinere oplysninger, vi modtager fra andre kilder, med oplysninger, du giver os, og oplysninger, vi indsamler om dig. vi kan i nogle tilfælde anvende disse kombinerede oplysninger til de ovenfor beskrevne formål.

hvis du holder op med at bruge websitet, eller hvis din tilladelse til at anvende websitet tilbagekaldes, kan vi fortsætte med at anvende og offentliggøre dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik (inklusive til enhver tid gældende ændringer heraf), samt for så vidt dette er tilladt i henhold til lovgivningen. hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os med oplysninger relateret til websitet, klikker du bare på "frameld"-linket i e-mailen.2 informationssikkerhed

internettet er ikke noget sikkert medie. men vi har sørget for diverse sikkerhedsprocedurer som beskrevet i denne politik. alle dine kortoplysninger sendes fra din browser til worldpay uk limited ved hjælp af ssl-kryptering. worldpay uk limited bruger standardmetoder såsom pgp-, rsa- og md5-krypteringssystemer. dit brugeradministrationsområde er beskyttet af dit brugernavn og password, som du aldrig bør afsløre for andre.

bemærk, at kommunikation via internettet, såsom e-mail, aldrig er sikkert, medmindre der anvendes kryptering. din kommunikation kan blive sendt igennem et antal lande, før den bliver leveret – det er sådan, internettet fungerer. vi kan ikke påtage os ansvaret for nogen form for uautoriseret adgang eller tab af personoplysninger, der ligger uden for vores kontrol.

vi er overbevist om, at vi har sørget for relevante politikker, regler og tekniske tiltag til at beskytte de persondata, som vi råder over (under effective date: april 1st 2017

tivoli a/s (“we” and ”us”) trading as "wagamama" is committed to protecting your privacy.

this notice should be read in conjunction with the terms of use for our website at www.wagamama.dk (the “website”) of which it forms part (the “terms”).

this privacy policy explains how we use the information we collect about you, how you can instruct us if you prefer to limit the use of that information and procedures that we have in place to safeguard your privacy.

by using this website or submitting personal information to us through or in connection with this website, you signify your consent to our collection, use and disclosure of your personal information in accordance with this privacy policy. if you do not agree with this privacy policy, you must not use this website or submit information to us through or in connection with this website.1 the information we collect and how we use it

when you use the website you may provide us with, and we may collect from you, information that relates to you, including your personal information.

you may provide us with your information in a number of ways, including:

completing forms on the website (such as "contact us" forms);
corresponding with us by e-mail, phone or otherwise;
subscribing to email updates, newsletters or other subscriptions and features made available on the website from time to time;
using the provided wi-fi in one of our restaurants;
reporting a problem or requesting support for the website;
communicating with us through third party social media websites or applications (e.g. twitter, facebook, instagram); and
participating in our contests, promotions, sweepstakes and surveys on the website.
the information you give us may include your name, postal address, e-mail address, telephone number, your credit or debit card number and expiry date, date of birth, social media account details (such as facebook and twitter), and any other information you provide on registration, on placing an order and through other means on the website to the extent reasonably necessary to provide the services that are available through our website to you by us.with regard to each of your visits to our website, we may automatically collect the following information:

technical information, including ip address, login information, browser type and version, time zone setting, browser plug-in types and versions, operating system, platform, device type, hardware model, mac address, unique device identifiers and mobile network information;
information about your visit, including the full url clickstream to, through and from our website (including date and time);
information about your network, such as information about devices, nodes, configurations, connection speeds, and network and application performance and location information from wi-fi access points;
pages you viewed or searched for; page response times, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs), and methods used to browse away from the page.


we process this information for the purpose of:

dealing with your inquiries and requests;
providing and personalising our service for you;
to notify you about changes to our service;
compiling your membership / loyalty scheme profile;
processing your payment;
crime prevention and prosecution of offenders;
as part of our efforts to keep the website safe and secure;
maintaining information as a reference tool or general resource (for analytics and research);
providing reservation or booking services;
gathering information to form statistical and trend analysis;
research and analytics on an aggregate and/or anonymous basis ;
administering our prize draws and competitions (which will be subject to separate terms and conditions);
meeting legal, regulatory and compliance requirements;
providing you with member offers and information on products/services that may be of interest to you; and
carrying out market research campaigns.


we also gather this information and statistics for the purposes of monitoring website usage and may provide such aggregate information to third parties. these statistics will not include information that can be used to identify you.

if you choose to post messages in our forum, our social media pages (including facebook, twitter, youtube and instagram) or other message areas, we will collect that information you provide to us. we retain this information for the purposes set out in this privacy policy and as necessary to resolve disputes, provide customer support and troubleshoot problems as permitted by law.

we may combine information we receive from other sources with information you give to us and information we collect about you. we may use this combined information for the purposes set out above.

if you stop using the website or your permission to use the website is terminated, we may continue to use and disclose your personal information in accordance with this privacy policy (as amended from time to time) and as permitted by law. however, if you wish us to stop e-mailing you with information in connection with the website, please click the "unsubscribe" link in the email.2 information security

the internet is not a secure medium. however, we have put in place various security procedures as set out in this policy. all your card details are passed from your browser to worldpay uk limited using browser ssl encryption. worldpay uk limited use standard methods such as pgp, rsa and md5 encryption systems. your user admin area is protected by your user name and password, which you should never divulge to anyone else.

please be aware that communications over the internet, such as emails are not secure unless they have been encrypted. your communications may route through a number of countries before being delivered – this is the nature of the internet. we cannot accept responsibility for any unauthorised access or loss of personal information that is beyond our control.

we believe that we have appropriate policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control (having regard to the type and amount of that data) from unauthorised access, improper use or disclosure, unauthorised modification, unlawful destruction or accidental loss.

all of our employees and data processors that have access to, and are associated with, the processing of your personal information are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ information.

we ensure that your information will not be disclosed to government institutions or authorities except if required by law or when requested to by regulatory bodies or law enforcement organisations.3 to whom will your information be disclosed?

your information may, for the purposes set out in this privacy policy, be disclosed for processing to:

wagamama limited and wagamama international (franchising) limited;
our employees;
our affiliates;
our group companies and their employees;
successors in title to our business;
third party consultants, contractors or other service providers who may access your personal information when providing services (including but not limited to marketing services and it support services) to us;
government bodies and law enforcement agencies and in response to other legal and regulatory requests; and
auditors or contractors or other advisers auditing, assisting with or advising on any of our business purposes, in any jurisdiction where we operate.
when we share your information with wagamama limited and wagamama international (franchising) limited, they will be a data controller of your data and use it for the purposes set out in section 1 above "the information we collect and how we use it". wagamama limited and wagamama international (franchising) limited can be contacted at https://www.wagamama.com/contact-us

additionally, we may disclose your personal information to third parties:

in the event that we sell or buy any business or assets, in which case we may disclose your personal information to the prospective seller or buyer of such business or assets;
if we are acquired by a third party, in which case personal information held will be one of the transferred assets; and if we are under a duty to disclose or share your personal information in order to comply with any legal obligation, or in the event of an emergency, or in order to enforce or apply our terms of use https://www.wagamama.dk/privacy-policy and other agreements, or to protect the rights, property, or safety of wagamama, our customers, clients or others.


4 your rights in relation to your information

you can email to us at any time to obtain a copy of your information and to have any inaccuracies corrected. where appropriate, you may have your personal information erased, rectified, amended or completed. please email waga_tivoli@tivoli.dk

please make sure you include your full name and address. we should be grateful if you would also provide brief details of the information of which you would like a copy or which you would like to be corrected (this helps us to more readily locate your data).

we will require proof of your identity before providing you with details of any personal information we may hold about you. we may charge a small fee to cover the administration costs involved in providing you with a copy of your information.


5 cookies

pieces of information transferred to your computer’s hard disk from a website are known as cookies. they allow our website to store information about your browsing patterns, making the website more useful to you. many major sites use cookies: in fact, they are commonly used throughout the internet to offer personalised services. most browsers are automatically set to accept cookies. each time you use our website, the cookie is accessed. this way, we can track the features you use and the pages and content that you view on the website to help personalise your experience.

we use the following categories of cookies for our website:strictly necessary cookies
these cookies are essential in order to enable you to move around our websites and use its features. the information collected by these cookies relate to the operation of our website, for example website scripting language and security tokens to maintain secure areas of our website.

performance cookies
these cookies collect anonymous information about how you use our website, for example which pages you visit most often, whether you receive any error messages, and how you arrived at our website. information collected by these cookies is used only to improve your use of our website and never to identify you. these cookies are sometimes placed by third-party providers of web traffic analysis services, such as google analytics.

functionality cookies
these cookies remember choices you make, for example the country you visit our website from, your language and any changes you have made to text size or other parts of web pages that you can customise, to improve your experience of our website and to make your visits more tailored and enjoyable. the information these cookies collect may be anonymised and cannot be used to track your browsing activity on other websites.

targeting or advertising cookies
these cookies collect information about your browsing habits in order to make advertising more relevant to you and your interests. they are also used to limit the number of times you see an advert as well as help measure the effectiveness of an advertising campaign. the cookies are usually placed by third party advertising networks. they remember the websites you visit and that information is shared with other parties such as advertisers.

please note that third parties (including, for example, advertising networks and providers of external services like web traffic analysis services) may also use cookies, over which we have no control. these cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies.

we use google analytics. for information on how google processes and collects your information in regard to this product and how you can opt-out, please see here.

we also use google adsense to publish adverts. when you view or click on an advert a cookie will be set to help better provide advertisements that may be of interest to you on this and other websites. you may opt-out of the use of this cookie by visiting google’s advertising and privacy page.you may disable cookie support on your browser but be aware that by doing so, you will lose certain features that require a cookie to work properly. we may use the information collected by the cookie to provide us with various statistics without identifying any individual.

for more information on managing cookies, please go to www.allaboutcookies.org, or visit www.youronlinechoices.com which has further information about behavioural advertising and online privacy.6 your consent

by submitting any personal information to us you consent to the use of information as set out in this privacy policy. we reserve the right to amend or modify this privacy policy and if we do so we will post the changes on this page. it is your responsibility to check the privacy policy every time you submit information to us or place an order. use will signify that you agree to any such changes.

in the event the purposes for processing change, then we will contact you as soon as practicable and seek your consent where such notification relates to a new additional purpose for processing.

owing to the global nature of the internet infrastructure, the information you provide may be transferred in transit to countries outside the european economic area. we also operate globally and so it may be necessary to transfer your personal information to other companies within our group of companies located in countries outside of the eea. countries outside of the eea may not have similar protections in place regarding your data and its use as set out in this policy. however, we have taken the steps outlined above to try and protect the security of your information.7 marketing communications

we will keep you up-to-date with details of our products and services, products and services of our affiliates or other related entities and products and services of third parties by email, text/sms, post]using the information that you have supplied if you gave permission for this when you subscribed. you can change your preferences by contacting us as described below.


8 use of your personal information submitted to other websites

we are not responsible for the privacy policies and practices of other websites even if you accessed the third party website using links from our website.

we recommend that you check the policy of each website you visit and contact the owner or operator of such website if you have concerns or questions.9 further information

for further information from us on data protection and privacy or any requests concerning your personal information please email waga_tivoli@tivoli.dk

not in denmark?

it looks like you are in the usa, would you like to visit the http://www.wagamama.us website?

no, continue to the denmark website